Contact Us

Contact Us

Zenartti Furniture

Head Office

Factory

Address:2-1-3219, Building 2, No. 221, Binjiang Road,

Intersection of Binjiang Road and Nanjing Road, Heping District, Tianjin,China

Email: Info@lancasfurniture.net

Tel    :+86-18533708885

Address:Economic Cooperation Area,

Shengfang Town,

Bazhou City,
Hebei Province, China

Email: Info@lancasfurniture.net

Tel    :+86-18533708885

Fast Message

    Contact

    +86-18533078885
    ECONOMIC COOPERATION AREA,

    SHENGFANG TOWN, BAZHOU CITY,

    HEBEI PROVINCE, CHINA